Makale

Vecdi Aral’ın Yayınlanmış Eserleri Hakkında ve Vecdi Aral Bibliyografyası

İrem Burcu Özkan   Hocamıza sağlığında takdim etme şansına eriştiğimiz Vecdi Aral Armağanı’nın hazırlık aşamasında hocanın eser dökümü hazırlanması vazifesi şahsıma verilmişti. Tıpkı armağanda olduğu gibi Aral Okuması toplantısında da hocanın bibliyografyasına yer verme gereği olağan olarak gündeme gelmiş olup bu çalışmayı yapma fırsatına yine ben sahip olmuş bulunmaktayım. Bunun için öncelikle toplantıyı düzenleyen değerli hocalarıma ve bu çalışma için yönlendirmede bulunmuş olan Yasemin Işıktaç hocama teşekkürlerimi sunmak isterim.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Rapor

Adliye Gözlem Raporları

Murat Arabacı, Adliye ve Duruşma İnceleme Raporlarının Önemi Üzerine ve Örnek Duruşma İzleme Rapor Formatı Ayşegül Çetinkaya, Adliye Gözlemleri Raporu-1 Özlem Gökbulut, Adliye Gözlemleri Raporu-2   Dosyanın tam metni için tıklayınız. (PDF)  
Makale Çevirisi

Hukuk Felsefesi Nedir?

Matthew Kramer Türkçesi: Oğuzhan Bekir Keskin Özet: Bu makale hukuk felsefecileri tarafından tartışılan kimi temel meselelerin taslağını çizmektedir. Makale hukuk felsefesiyle felsefenin diğer alanları arasındaki bağlantıyı araştırırken hukuk felsefecilerini meşgul eden birçok endişenin ayırt edilebilirliğini de belirtmeyi amaçlamaktadır. Soyut noktalarını hukuk ile ahlakın ayrılabilirliği, hukukun üstünlüğünün doğası, hakların doğası, ceza uygulama gerekçeleri ve hukukun verdiği temel yetkilerin tanımlanmasına odaklanan örneklerle aydınlatmaktadır. Anahtar kelimeler: hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi, hukuki haklar, cezalandırma, hukukun üstünlüğü, ahlak.   Çeviriye esas alınan orijinal metin: Matthew H. Kramer (2012). "What is …
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 6)

Ertuğrul Uzun   Hukuk Kuramı’nın ikinci yılının son sayısıyla karşınızdayız. Yıllarca, Türkiye şartlarında hukuk alanında kuramsal çalışmalara özgülenmiş bir derginin düzenli bir şekilde çıkıp çıkamayacağını tartıştık. İki yılda on iki sayıyı tamamladığımıza göre, kuşkularımızın yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Eğer çiçeği burnunda Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin işaret ettiği alanlara ve yayınlara yoğunlaşma kaygısı güdülmezse, Hukuk Kuramı uzun soluklu bir platform olmaya aday görünüyor. Bu on iki sayıya yazarlık, çevirmenlik ve hakemlik yoluyla katkıda bulunan ve her mecrada bizleri cesaretlendiren dostlarımıza teşekkür ediyoruz.   Tam metin için tıklayınız. …
Makale

Aristoteles’te Phronesis Kavramı ve Modern Hukukta Muhakeme

Sezgin Seymen Çebi   Özet: Bu makalede Aristoleles’in politik ve moral düşüncesinin temel kavramlarından birisi olan ve dilimize ‘pratik bilgelik’ olarak çevirebileceğimiz phronesis kavramının Aristoteles düşüncesinde yargılama için de öngörülen hukuki bir kavram olduğunu, bu nedenle somut olay adaletini gerçekleştirmek için phronesis’i günümüz hukuk muhakemesinde merkezi bir kavram olarak ele almamız gerektiğini iddia edeceğiz. Bu bağlamda kuraldan somut olaya giden ve yargılamayı tümdengelim yoluyla ele alan metodolojiyi bir tarafa bırakıp, olay merkezli ve somut olay adaletini gerçekleştirmeyi amaç edinen metot dışı bir …
Makale

“Bir Hukuk Mantığı Var mıdır?”ın Yeniden Basımı Üzerine Özeleştirel Bir Not

Ahmet Halûk Atalay   "Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır"ın yazarı, bugün hukuk dünyasına aynı panformalist gözlüklerle bakmıyor. Ne var ki, yazının yazılma amaçları - çoğu operasyoneldiler - kısmen hala günceldir... Bu amaçlardan ilki "hukuk mantığı" teriminin, kendini hukukçu zanneden "mevzuat operatör"ünün bildiğini sezdiği ama kendisinden açıklaması istense doyurucu tarzda açıklama getiremeyişine dayalı olarak zatına ve "türdeşlerine" özgü "sıradışı bir yeti" sandığı şeyin hiç de öyle olmadığı ama pekala çözümsel kılınabileceği; yani her bilince açık olacak biçimde, kimi temel ve zorunlu önermelere indirgenebileceği idi: …
Makale

Bir Hukuk Mantığı Var mıdır?

Ahmet Halûk Atalay   Mantığın, tanımsal olarak doğru usavurmayı hatalı olanından ayırmak üzere kuruluşu, Hukuk Mantığı denildiğinde bundan, doğru hukuksal usavurmayı hatalı olanından ayırmak gibi koşut bir tanımsal temelin anlaşılması gerektiğini ortaya koyar. Ne var ki bu kadarı Hukuk Mantığının neden özgül bir mantık disiplini olduğunu açıklamaya yetmeyecektir. Tersi olsaydı mantığın konu edindiği anlamda usavurma süreçlerinin vuku bulduğu her bilim alanı adının sonuna "mantık" terimini ekleyerek elde edeceğimiz isim tamlamalarının mantık teriminin, Mantık Biliminin bir alt disiplinini belirleme amaçlı meşru kullanımı addedilmeleri gerekecekti. …
Makale

Sisifos’a Dair Kısa Bir Değerlendirme

Fatma Süzgün Şahin   Eski Yunan ima ederek söylemenin ustasıdır. Anlatılmak istenen ya da verilmek istenen mesaj, bir tragedya aracılığıyla sunulduğunda, izleyen kişiye dışarıdan üçüncü göz olma fırsatı da verilmiş olmaktadır.  Üçüncü göz,  müdahale etme gereği duymadan sadece izleyen ve izlerken geçmişi, geleceği ve şimdiyi tüm etkileşimleriyle, tüm olmuşlarla ve tüm olmamışlarla görebilen ilahi bir güç değildir. Üçüncü göz, doğrudan günümüz hukuk uygulayıcılarının da tarafından izlendiklerini düşünmeleri gereken bir güçtür. Çünkü uygulayıcıların yalnızca yasaları uygulamaları değil, adaleti gözetmeleri de gerekmektedir.    Tam metin için tıklayınız. …
Makale

Edebi Bir Tür Olarak Hukuk

Gökhan Yavuz Demir   Bildirimin başlığı “Edebî bir tür olarak hukuk.” Vurgu elbette başlığın ilk bölümü, yani “edebiyat” üzerine. Hiç kuşkusuz bu bir keşif değil, veya en azından benim keşif yaptığıma dair bir iddiam yok. Yine de meslekten hukukçulara karşı, hukukun edebî bir tür olduğunu iddia etmenin çılgınca bir teşebbüs olduğunun farkındayım. Bu yüzden sadece hukukçuların hoşgörüsüne sığınabilirim, fakat bu durum, metnimi acımasız ve sert eleştirilerden muaf kılmaz. Yapabileceğim en iyi şey, cevaplarını bulamasam da zihnimi meşgul eden bazı soruları paylaşmak olacak.   Tam …