Yayın Koşulları

Hukuk Kuramı – Yayın Politikası, Yazım Kuralları ve Değerlendirme SüreciI) Derginin Yayımlanması1) Hukuk Kuramı, çevrim içi ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir (hakemli e-dergi). Yılda üç sayı olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanır.2) Hukuk Kuramı, http://www.hukukkurami.net adresi üzerinden yayımlanmakta ve faaliyet göstermektedir.3) Her sayı için o sayıdan sorumlu editör(ler), Yayın Kurulu tarafından belirlenir.4) Dergide çevrim içi ortamda yayımlanan makaleler belirli aralıklarla kitap formatında basılı olarak yayımlanabilecektir. Dergiye yazı yollayan yazarlar, her türlü telif hakları kendilerinde kalmak kaydıyla, Hukuk Kuramı’nın çevrim içi ve basılı formatlarında bedelsiz yayımlanmasına rıza gösterdiklerini kabul ederler.5) Hukuk Kuramı, hukuk-kuramsal çalışmaların paylaşıldığı bir mecradır. Hukuk Kuramı, hukuk-kuramsal kavramını geniş bir perspektifle ele alır. Bu çerçevede çok-disiplinli çalışmalara özel bir değer atfedilir. Hukuk Kuramı’nda yayımlanacak çalışmaların bir önerme içermesine özen gösterilir.6) Hukuk Kuramı hakemli bir dergi olmakla birlikte dergide hakemsiz yazılara da yer verilebilir. Dergiye gönderilen çalışmaların dergide yer alıp almayacağına Yayın Kurulu karar verir. Hukuk Kuramı’na değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirmede bulunmaması gerekmektedir.7) Derginin yayım dili Türkçe’dir. Hakemli makaleler için yazar tarafından 100-300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet hazırlanır. Özetler, makalenin temel argümanını mutlaka içermelidir. Türkçe ve İngilizce özetlere ek olarak en az 3 en fazla 6 adet olmak üzere anahtar kelime bulunmalıdır.8) Hukuk Kuramı ile yazışmalar hukukkurami@gmail.com adresinden yürütülür; değerlendirilmesi istenen yazılar yine bu adrese, “.doc” veya “.docx” uzantılı dosya formatında gönderilmelidir.9) Hakemli makaleler yanında dergide aşağıdaki çalışmalar yayımlanabilir. Hukuk Kuramı, b, c, d ve e bentlerindeki türlere özel önem vermektedir.a) İnceleme, değerlendirme yazıları,b) Çeviri (izni çevirmen tarafından alınmış ve belgelenmiş),c) Kitap incelemesi, röportaj, editöre mektup, dergide daha önce yer almış yazılar hakkında not ve yorum vb. tarzı yazılar,d) Daha evvel yayımlanmış arşiv niteliği taşıyan yazılar (özgün halleriyle veya ihtiyaç duyuluyorsa Türkçeleştirilmiş halleriyle),e) Genel veya tematik nitelikte bibliyografya çalışmaları.10) Çalışmasını geri çekmek isteyen yazarın, sayı editörüne gerekçeli bir beyanda bulunması gerekmektedir. Bu beyan dizgi aşamasına gelmeden iletilmelidir. Geri çekme talebi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Nihai karar verilene kadar çalışma başka bir dergiye gönderilemez.II) Makalelerde Bulunması Gereken Hususlar ve Yazım Formatı1) Hakemli makalelerde makale başlığı sayfa ortalanarak her harf büyük olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak alt alta yazılmalıdır.2) Dergiye gönderilecek hakemli makalelerde ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak “Özet / Abstract” ile “Anahtar Kelimeler / Key Words” yer almalı ve anahtar kelimelerde yer alan sözcükler sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalı, virgül ile birbirlerinden ayrılmalıdır.3) Metin içerisinde içeri doğru girintili paragraflara yer verilmemeli, tüm paragraflar sola dayalı olarak oluşturulmalıdır.4) Dergiye gönderilecek makalelerde, ilk sayfada makale başlığının altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın ad ve soyadına yer verilmeli, soyadın yanında (*) simgesiyle oluşturulacak dipnotta sırasıyla ünvan, kurum, e-posta adresi, en fazla 150 kelimelik özgeçmiş ve (hakemli makalelerde) ORCID numarasına yer verilmelidir.5) Gövde metni ve dipnotlarda 1 satır aralığı kullanılmalı ve metin iki yana yaslanmalıdır.6) Yazıların gövde metninde 12 punto – Times New Roman yazı karakteri; dipnotlarda ise 10 punto – Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.7) Atıf ve kaynakça bakımından APA’nın güncel sürümü (APA7) esas alınmalıdır.8) Yazılarda kullanılacak başlıklar sırayla aşağıda biçimde oluşturulmalı; GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri numaralandırılmamalıdır. Metin içerisinde içindekiler bölümüne yer verilmemelidir.GİRİŞI. BÖLÜMLER (I, II, III…)A. BİRİNCİ DERECE ALT BÖLÜM (A, B, C…)1. İkinci Derece Alt Bölüm (1, 2, 3…)a. Üçüncü Derece Alt Bölüm (a, b, c…)i. Dördüncü Derece Alt Bölüm (i, ii, iii)SONUÇ9) Metin içerisinde yapılacak kısaltmalar için kısaltmalar cetveli kullanılmamalıdır. Kısaltılacak bir ifade metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan yazılmalı, yanında parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.10) Yabancı dillerden alınan kelime ve ifadelerde vurgu italik olarak yapılmalıdır.III) Değerlendirme Süreci1) Gönderilen makaleler daha önce yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergide değerlendirmede olmamalıdır.2) Hakemli makale dışında yayımlanması editör tarafından uygun bulunan diğer çalışmalar nihai kararı vermesi için Yayın Kuruluna sunulur. Kurul, çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına oy çokluğuyla karar verir.3) Yayımlanmak üzere gönderilen hakemli ve hakemsiz makalelerin intihal programına tabi tutulması gerekmektedir. İntihal raporu sunamayan yazarların çalışmaları teknik editör tarafından intihal değerlendirmesinden geçirilir. Bunun için turnitin veya iThenticate programları kullanılır. % 20 benzerlik sınırını aşan çalışmalar yayın sürecinden çıkartılır.4) Editör ön incelemesi: Dergiye gönderilen hakemli ve hakemsiz makaleler ile diğer çalışmalar sayı editörleri tarafından özgünlük, metodoloji, işlenen konunun önemi, dergi kapsamıyla uyumluluk ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunan hakemsiz makaleler ile diğer çalışmalar nihai kararı vermesi için Yayın Kuruluna sunulur. Editör ön incelemesinden geçen hakemli makaleler en az iki hakeme gönderilir. Editör ön incelemesinde özgünlük, metodoloji, işlenen konunun önemi, dergi kapsamıyla uyumluluk sebepleriyle yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalar reddedilir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmadığı tespit edilen çalışmalar yazarına gerekli düzeltmeleri yapması için iade edilir. Hakemli makaleler yazım kurallarına uygun hale getirilmedikçe hakem değerlendirmesine alınmaz. Yazara düzeltmeler için (1 hafta) süre tanınır. Düzeltme yapılan çalışma sayı editörü tarafından uygun bulunduğunda Yayın Kuruluna sunulur; hakemli makale için hakem atanır.5) Ön incelemeden geçen hakemli makaleler, makale konusu gözetilerek iki ayrı hakemin değerlendirmesine sunulur. Hukuk Kuramı meçhul yazar / meçhul hakem esasını benimsemektedir. Hakemlerin 3+1 hafta içerisinde değerlendirme raporu sunması beklenmektedir.6) Hakem raporları şu başlıkları içerir:(i) Makalenin konu itibarıyla literatüre katkı sağlama niteliği,(ii) Konu itibarıyla Hukuk Kuramı’nda yayımlanmaya uygunluk derecesi,(iii) Dergi yazım kurallarına uygunluk, anlatım ve dili kullanma düzeyi,(iv) Konuyu ele alıştaki bütünlük ve sistematik anlatım düzeyi,(v) Konuya ilişkin literatürün tüketilmiş olma özelliği,(vi) Makalenin özgünlük derecesi,(vii) Makalenin bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir nitelik taşıyıp taşımadığı,(viii) Karar: KABUL – MİNÖR DÜZELTME – MAJÖR DÜZELTME – RET(ix) Yazara öneriler.7) Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda Yayın Kurulu,(a) makalenin yayımlanmasına,(b) yazar(lar)dan rapor doğrultusunda minör düzeltme istenmesine ve gerekli düzeltmenin gerçekleştirilmesi üzerine yayımlanmasına,(c) yazar(lar)dan rapor doğrultusunda majör düzeltme istenmesine ve makalenin bu düzeltmeler işlendikten ya da ikna edici karşı argümanlar sunulduktan sonra yayımlanmasına / yeniden hakem(ler)e gönderilmesine,(d) makalenin yayımlanmamasına karar verir.8) Minör düzeltme durumunda yazar(lar)a 2 hafta, majör düzeltme durumunda yazar(lar)a 4 hafta süre verilir.9) Makaleler, iki hakemin yayımlanabilir raporu olmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeler yapılmaksızın yayımlanmaz. İki hakemin ret görüşü bildirdiği makale yayımlanmaz. Hakemlerden(i) biri ret yönünde görüş bildirdiğinde üçüncü hakemin atanması ve(ii) iki hakem tarafından majör düzeltme yönünde rapor verildiğinde makalenin yayımlanması Yayın Kurulunun takdirindedir.10) Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen çalışmalar teknik editör tarafından yazım, noktalama ve atıf kuralları bakımından son kez incelenir.

Arşiv