Hakemli Makale

Tarihten Günümüze Evsizlik-Serserilik Suçları, Almanya Örneğinde Geri Dönüşüm Politikalarının Evsizlik Üzerine Etkileri

Emre ŞimşekÖzet: Bu çalışmanın temel amacı, Avrupa’da görülen evsizliği Almanya örneği üzerinden incelemek ve bu duruma neden olan imkansızlıkları vurgulayarak, politik sistemlerin çözüm aramak yerine evsizliği nasıl yeniden ürettiğini ve tanımladığını açıklamaktır. Bu amacı desteklemek için değerlendirilecek bazı örnekler arasında, İngiltere’deki evsizlik ve yoksulluk düzenlemeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde evsizliğin yaygınlığı ve cezai uygulamaları, Kanada’da sosyal yardımların kesilmesi sonucu ortaya çıkan evsizlik oranları ve Finlandiya'nın izlediği politika bulunmaktadır. Bu örnekler, tartışma için önemli bir zemin oluşturacaktır. Bu eksende değerlendirmelerin ulaşacağı sonuç, evsizlik kavramının politik olarak yadsınarak olgusal olarak bir sorun karşısında hukuku aracı olarak kullanarak örtme, tanımlama, dönüştürme ve çerçeveleme eğilimini ortaya koymak ve politik tercihlerin sosyal yaşamdaki neticelerini ele almak olacaktır.Anahtar Kelimeler: İngiltere Yoksulluk Yasaları, Evsizlik, Yoksulluk, Almanya’da depozito sistemi, Sosyal yardım. HOMELESSNESS-VAGRANCY CRIMES FROM HISTORY TO TODAY, EFFECTS OF RECYCLING POLICIES ON HOMELESSNESS IN THE CASE OF GERMANYEmre ŞimşekAbstract: The main purpose of this study is to examine homelessness in Europe through the case of Germany and to explain how political systems reproduce and define homelessness instead of seeking solutions by emphasizing the impossibilities that cause this situation. Some examples to support this aim include homelessness and poverty regulations in the British context, the extent of homelessness and punitive practices in the United States, homelessness rates in Canada as a result of cuts in social assistance, and the policy pursued by Finland. These examples will form an important basis for discussion. The result of the evaluations on this axis will be to reveal the tendency of covering, defining, transforming and framing the concept of homelessness by using law as a tool in the face of a factual problem by denying it politically and to address the consequences of political preferences in social life.Keywords: England Poor Laws, Homelessness, Poverty, Deposit system in Germany, Social assistance. Tam metin için tıklayınız. (PDF)