Hakemli Makale

Kant’ın Politik Felsefesinde Özgür Devlet Tasarımı

Buğrahan Fertellioğlu 
Özet: Kant’ın kozmopolit hukuk anlayışında devletlerin özgür birer varlık olarak tasarlanması oldukça önemli bir role sahiptir. Bu tasarım sayesinde devletlerarası ilişkiler doğa durumundaki çıplak insan ilişkilerine benzetilir ve bu ilişkinin kurumsal sonucu olarak Foedus Amphictyonum tesis edilir. Ulusal anlamda yurttaşlar anayasasına ve akabinde egemen devlete neden olan varsayımsal gelişim süreci, daha geniş ölçekte Foedus Amphictyonum’u oluşturur. Bu çalışmada devletleri özgür birer varlık olarak kavrayan akıl yürütmenin Kant felsefesinde ne şekilde belirdiği gözlemlenmiştir. Foedus Amphictyonum’un egemenliği konusundaki teorik açmazın kaynaklarından birinin devletlerin özgür birer varlık olarak tasarlanması olduğu öne sürülmüştür.Anahtar Kelimeler: Özgürlük, özgür devlet, halklar federasyonu, toplum sözleşmesi THE IDEA OF THE FREE STATE IN THE POLITICAL PHILOSOPHY OF KANTAbstract: The idea of “Free State” has a pivotal importance in the Kant’s cosmopolitan legal theory. By means of this idea, international relations are compared to naked human relations in the state of nature and the Foedus Amphictyonum is established as an institutional result of this naked relationship. The hypothetical development process that caused the national constitution and subsequently the state on the national scale, constitutes the Foedus Amphictyonum on a wider scale. In this study, it is observed the reasoning, which grasps the states as free beings, how addressed in the Kant’s political philosophy. It is claimed that one of the sources of the theoretical dilemma regarding the sovereignty of Foedus Amphictyonum is that to design states as free beings.Keywords: Freedom, free state, foedus amphictyonum, social contract Tam metin için tıklayınız. (PDF)